Предмет та завдання курсу методики навчання іноземних мов (для МНІМ).

Для того, щоб навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах було ефективним і відповідало сучасним вимогам, майбутній учитель має добре оволодіти теоретичним курсом “Методика навчання іноземної мови”, який повинен посідати провідне місце в системі професійної підготовки фахівця.

До основних завдань теоретичного курсу “Методика навчання іноземної мови” відносяться такі:

- показати головні компоненти теорії сучасного навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах і на цій основі навчити студентів використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань;

- ознайомити студентів з сучасними тенденціями в навчанні іноземних мов як у нашій країні, так і за кордоном;

- розкрити суть складових частин і засобів сучасної методики, як науки; спрямувати студентів на творчій пошук під час практичної діяльності у школі;

- сформувати студентів під час практичних і лабораторних занять професійно-методичні вміння, необхідні для плідної роботи в галузі навчання іноземних мов;

- залучити майбутніх вчителів до опрацювання спеціальної науково-методичної літератури, що має стати джерелом підвищення рівня професійної кваліфікації.

В педагогічному плані слово “методика” найчастіше вживається у 3-х значеннях:

1) “Методика”, як педагогічна наука, яка має з одного боку, характеристики, притаманні будь-якій науці (теоретичний фундамент, експериментальну базу, робоче поле для перевірки науковообгрунтованих гіпотез), а з іншого – специфічні об’єкти дослідження, що зумовлені як особливостями самого предмета, так і шляхами оволодіння ним;

2) “Методика”, як сукупність форм, методів і прийомів роботи вчителя; це “технологія” професійної практичної діяльності;

3) “Методика”, як навчальна дисципліна.

Методика, як наука тісно пов’язана з концепцією навчального процесу, його основними компонентами, які й складають сукупність об’єктів вивчення та об’єктів дослідження. Бо основних компонентів навчального процесу відносяться:

1) навчаюча діяльність учителя;

2) навчальна діяльність учнів;

3) організація навчання.

Будь-який процес навчання – це процес сумісної діяльності вчителя та учнів. Навчання – це акт взаємодії того, хто навчає, з тим, кого навчають з метою передачі одним і засвоєння іншим соціального досвіду. Обидві сторони – і вчитель, і учень – беруть активну участь у цій діяльності, але кожен по-своєму.

Під “організацією” в широкому розумінні цього терміна маються на увазі такі фактори: мета навчання, його зміст, методи та прийоми, а також засоби навчання.

Без тісної взаємодії усіх 3-х компонентів навчальний процес не може бути ефективним.

Отже, методика навчання іноземних мов – це наука, яка вивчає цілі, зміст, методи і засоби навчання, а також способи учення і виховання на матеріалі іноземної мови.

Об’єктом методики викладання іноземних мов є навчання, а її предметом – метод навчання.